Awarded Medals: Allain

  1. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018

    Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

    Chỉ cấp cho hội trưởng