Awarded Medals: Bất Tử.S91

  1. Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2015
  2. Thưởng vào: 4 Tháng mười hai 2014