Awarded Medals: GấuU

  1. Thưởng vào: 22 Tháng ba 2021
  2. Thưởng vào: 18 Tháng tư 2018
  3. Thưởng vào: 18 Tháng tư 2018
  4. Thưởng vào: 18 Tháng tư 2018

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper