Awarded Medals: Gió Mơ

  1. Thưởng vào: 19 Tháng năm 2020
  2. Thưởng vào: 13 Tháng chín 2017
  3. Thưởng vào: 13 Tháng chín 2017

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper