Awarded Medals: GOD

  1. Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2015
  2. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
  3. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
  4. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
  5. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015