Awarded Medals: hancusut

  1. Thưởng vào: 30 Tháng bảy 2018

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

  2. Thưởng vào: 14 Tháng năm 2018

    Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

    Chỉ cấp cho hội trưởng