Awarded Medals: Kollerlee

  1. Thưởng vào: 6 Tháng bảy 2016

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

  2. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2016
  3. Thưởng vào: 15 Tháng tư 2016