Awarded Medals: Levy

  1. Thưởng vào: 1 Tháng chín 2016
  2. Thưởng vào: 6 Tháng mười 2015

    Robin 2 - Thiên Niên Sử

    Robin sau Time Skip