Awarded Medals: Nguyễn Hiền

  1. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015

    Robin 2 - Thiên Niên Sử

    Robin sau Time Skip