Awarded Medals: Nguyễn Khắc Thịnh

 1. Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2018
 2. Thưởng vào: 24 Tháng bảy 2018
 3. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
 4. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
 5. Thưởng vào: 3 Tháng tư 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 6. Thưởng vào: 5 Tháng hai 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 7. Thưởng vào: 31 Tháng mười 2016

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 8. Thưởng vào: 12 Tháng tư 2016