Awarded Medals: Punticool

  1. Thưởng vào: 17 Tháng sáu 2019

    Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

    Chỉ cấp cho hội trưởng