Awarded Medals: random15011996

  1. Thưởng vào: 18 Tháng mười một 2019

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

  2. Thưởng vào: 18 Tháng ba 2019
  3. Thưởng vào: 18 Tháng ba 2019
  4. Thưởng vào: 2 Tháng tư 2018