Awarded Medals: Rose

 1. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2018

  Đệ Nhất Dễ Thương Trong Thiên Hạ

  Đệ Nhất Dễ Thương Trong Thiên Hạ

 2. Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2016

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 3. Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2016

  Chopper 6

  Chopper 1

 4. Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2016