Awarded Medals: Silent Cat

  1. Thưởng vào: 16 Tháng năm 2017

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

  2. Thưởng vào: 24 Tháng mười 2016