Awarded Medals: StrikeBack

 1. Thưởng vào: 26 Tháng hai 2018
 2. Thưởng vào: 8 Tháng hai 2018
 3. Thưởng vào: 8 Tháng hai 2018
 4. Thưởng vào: 8 Tháng hai 2018
 5. Thưởng vào: 8 Tháng hai 2018
 6. Thưởng vào: 8 Tháng hai 2018
 7. Thưởng vào: 8 Tháng hai 2018

  Robin 2 - Thiên Niên Sử

  Robin sau Time Skip

 8. Thưởng vào: 5 Tháng hai 2018