Awarded Medals: ThanCong

  1. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018
  2. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
  3. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
  4. Thưởng vào: 2 Tháng tư 2018
  5. Thưởng vào: 26 Tháng ba 2018

    Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

    Chỉ cấp cho hội trưởng