Awarded Medals: thitruot

  1. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
  2. Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2017
  3. Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2017

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper