Awarded Medals: Vaan

  1. Thưởng vào: 2 Tháng một 2018

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

  2. Thưởng vào: 2 Tháng một 2018