Awarded Medals: Shaddoll

  1. Thưởng vào: 12 Tháng mười 2017

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

  2. Thưởng vào: 12 Tháng mười 2017

    Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

    Cấp cho cả đội trưởng & thành viên