Awarded Medals: Void

  1. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
  2. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
  3. Thưởng vào: 12 Tháng ba 2018

    Người Máy Chopper

    Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper