Awarded Medals: yuukis153

  1. Thưởng vào: 4 Tháng mười 2016
  2. Thưởng vào: 26 Tháng chín 2016
  3. Thưởng vào: 26 Tháng chín 2016
  4. Thưởng vào: 7 Tháng mười hai 2015