VHT [Góp ý] Nâng cấp thời trang

Thảo luận trong 'Quán Rượu' bắt đầu bởi Michele, 21 Tháng năm 2020.

 1. Michele

  Michele Member Tích Cực

  I had a thought while looking at the shura main character (the book in treasure part), if gear and the book has an set effect (or effect for upgrading the book), why doesn't the costume have an enhance effect? In the Chinese version, the fashion used to have an effect when you enhanced it (the fashion for partner. Oh, and it used a completely different material for that).

  As I said, why aren't there enhancement effect for upgrading the costume in this game? I think it would provide some new kind of play style. I can give you some costume examples for that.

  Christmas set enhance effect

  +5: PATK, CATK, MATK +3%, PDEF, CDEF, MDEF +6%
  +10: HP +1000, +2%
  +20: CATK talent +0.02, CDEF talent +0.01

  Halloween set enhance effect

  +5: All stats expect HP +4%
  +10: All DEF talent +0.01
  +20: 12% chance to deal 20% additional damage when attacking or using special skill.

  Marine costume set enhance effect

  +5: All stats 3%
  +10: HP +1000, PATK talent +0.02, PDEF talent +0.01
  +20: Dodge +100, Block +100 (or 1%)

  Zodiac set enhance effect

  +5: PATK, PDEF, CATK, CDEF, MATK, MDEF +8%
  +10: HP +5000, HP 5%
  +15: All talent +0.03
  +20: 17% chance to restore 20% of the damage taken.
  +30: All stats +5%, all talents +0.02, Strength/Agility/Intelligence +5%; 10% chance to reflect 15% of the damage taken. Also buffs main character's defense and Block.

  Holiday set enhance effect:
  +5: PATK, PDEF, CATK, CDEF, MATK, MDEF +10%
  +10: HP +8000, HP +8%
  +15: All talent +0.05
  +20: 13% chance to freeze the enemy hit when attacking.
  +25: Accuracy +200, Dodge +200, Critical +250, Block +150
  +30: All stats +8%, talent +0.03, STR/AGI/INT +10%; 10% chance to randomly increase a crew member's Rage, and then himself by 25 when attacking.

  Vest (partner fashion) enhance effect:
  +5: All stats 8%, talent +0.02
  +10: HP +7500
  +20: STR/AGI/INT +5%; 14% chance to reduce 20% of damage taken.

  what do you think about that? I know it will never get into the game, but that is just my thoughts about that. Although I get that it's OP, it's just a draf of what I'm suggesting for costume...

  Oh, and the way I made these suggestions for main character costume is intended to be like that, although it is fine to reduce the effect.

  ----------

  Tôi đã có suy nghĩ khi nhìn vào nhân vật chính của shura (cuốn sách trong phần kho báu), nếu thiết bị và cuốn sách có hiệu ứng thiết lập (hoặc hiệu ứng để nâng cấp cuốn sách), tại sao trang phục không có tác dụng nâng cao? Trong phiên bản Trung Quốc, thời trang thường có tác dụng khi bạn tăng cường nó (thời trang dành cho đối tác. Ồ, và nó đã sử dụng một chất liệu hoàn toàn khác cho điều đó).

  Như tôi đã nói, tại sao không có hiệu ứng nâng cao để nâng cấp trang phục trong trò chơi này? Tôi nghĩ rằng nó sẽ cung cấp một số loại phong cách chơi mới. Tôi có thể cung cấp cho bạn một số ví dụ trang phục cho điều đó.

  Bang Phong Huyen Tinh thiết lập hiệu ứng nâng cao:
  +5: VC, TC, MC +3%, VP, TCP, MP +6%
  +10: Sinh menh +1000, 2%
  +20: TC thien phu 0.02, TCP thien phu 0.01

  Halloween thiết lập hiệu ứng nâng cao:
  +5: VC, VP, TC, TCP, MC, MP +4%
  +10: VP, TCP, MP thien phu 0.01
  +20: 12% cơ hội gây thêm 20% sát thương khi tấn công hoặc sử dụng kỹ năng đặc biệt.

  Hàng hải thiết lập hiệu ứng nâng cao:
  +5: VC, VP, TC, TCP, MC, MP, Sinh menh +3%
  +10: Sinh menh +1000, VC thien phu +0.02, VP thien phu 0.01
  +20: Ne tranh, khoi (block) +100 (1%?)

  Zodiac thiết lập hiệu ứng nâng cao:
  +5: VC, VP, TC, TCP, MC, MP +8%
  +10: Sinh menh +5000, 5%
  +15: Tat ca thien phu +0.03
  +20: 17% cơ hội để khôi phục 20% thiệt hại.
  +30: Tat ca cac chi so +5%, tat ca thien phu +0.02, SM/NN/TL +5%; 10% cơ hội để phản ánh 15% thiệt hại. Cũng buff VP, TCP, MP và Khoi của nhân vật chính.

  Holiday thiết lập hiệu ứng nâng cao:
  +5: VC, VP, TC, TCP, MC, MP +10%
  +10: Sinh menh +8000, 8%
  +15: Tat ca thien phu +0,05
  +20: 13% cơ hội đóng băng kẻ thù khi tấn công.
  +25: Độ chính xác +200, Ne tranh +200, bao kich,+250, khoi +150
  +30: Tat ca cac chi so +8%, tat ca thien phu +0.03, SM/NN/TL +10%; 10% cơ hội để tăng ngẫu nhiên tăng Rage của thành viên phi hành đoàn, và sau đó chính anh ta tăng thêm 25 khi tấn công.


  Vest thiết lập hiệu ứng nâng cao:
  +5: Tat ca cac chi so +8%, tat ca thien phu 0.02%
  +10: Sinh menh +7500, +5%
  +20: SM/NN/TL +5%; 14% cơ hội để giảm 20% thiệt hại.

  bạn nghĩ gì về điều này? Tôi biết nó sẽ không bao giờ vào được trò chơi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi về điều đó. Mặc dù tôi hiểu rằng đó là OP, nhưng đó chỉ là bản nháp về những gì tôi gợi ý cho trang phục ...

  Ồ, và cách tôi đưa ra những gợi ý này cho MAIN được dự định là như vậy, mặc dù nó cũng tốt để giảm hiệu quả.
 2. YumyKiddy

  YumyKiddy Tuyệt Thế Anh Hùng Chữ Ký Động Lữ Khách Thiên Đường Tung Hoành Tân Thế Giới Wanted 500.000.000 Beri

  Where are u from??
 3. Michele

  Michele Member Tích Cực

  Thats a little complicated. I know English, but it is not my main language. I come from Italy

Chia sẻ trang này